Ubezpieczenie

Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej ze środków pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

Data publikacji 18.09.2015
Kryteria tryb i zasady przydzielania pomocy finansowej  ze środków   pochodzących z 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych.

I. Upoważnionymi do złożenia wniosku o pomoc finansową są:
1. Zarządy Kół SEIRP.
2. Zarządy Wojewódzkie / Okręgowe SEiRP.

II.  Podstawy występowania o  przyznanie pomocy finansowej:
1.  skutki katastrof i klęsk żywiołowych;
     udokumentowane stosownym poświadczeniem administracji lokalnej, bez względu na
     wysokość dochodu,  
2.  działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
     wnioski indywidualne uzależnione od dochodu na członka rodziny świadczeniobiorcy
     – 150% najniższego wynagrodzenia określonego przez ministra Pracy i Polityki Socjalnej.  
     Wnioski grupowe Zarządów Kół, Zarządów Wojewódzkich / Okręgowych i Zarządu
     Głównego SEiRP bez względu na dochód,
3.  promocja  i ochrona zdrowia;
     wnioski grupowe oparte o programy Zarządów Kół i ZW/ZO, bez względu na dochód
     członka,
4.  upowszechnianie kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz
     innych form rekreacji;  
5.  działalność na rzecz edukacji i oświaty;
     wnioski grupowe oparte o programy Zarządów Kół  i ZW/ZO,
6.  działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy
     między społeczeństwami;
     wnioski grupowe w oparciu o programy Zarządów Kół  i ZW/ZO,
7.  trudna sytuacja życiowa: kryterium  dochodu na członka rodziny wnioskodawcy - 150% najniższego
     wynagrodzenia określonego przez ministra Pracy i Polityki Socjalnej.  

III. Wymagane załączniki  do wniosków o przyznanie pomocy finansowej winny mieć formę:
1.  kopii ostatniej decyzji o wysokości renty /emerytury, kopii rozliczenia PIT za ubiegły rok
     kalendarzowy,
2.  oryginału faktury określającej poniesione koszty leczenia, zakupu leków, sprzętu
     medycznego, kosztów imprezy kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej itp.,
3.  poświadczenia właściwego urzędu o skutkach klęski żywiołowej lub katastrofy.

IV. Tryb rozpatrywania wniosków:
1. Wnioski Zarządów Kół  podlegają weryfikacji  przez wyznaczone przez Prezydia ZW/ZO minimum 3 osobowe zespoły, dokonujące  formalnego  sprawdzenia autentyczności i kompletności wymaganych załączników, w miarę potrzeby uzyskujące od   Zarządów Kół  niezbędne informacje  uzupełniające . Fakt dokonanej weryfikacji zostaje stwierdzony stosownym wpisem  proponującym sposób załatwienia wniosku i podpisami co najmniej 2 członków zespołu. Protokoły z posiedzeń zespołów na których rozpatrywane są wnioski przechowywane są w dokumentacji Prezydium ZW/ZO.

2. Zaopiniowane przez zespoły wojewódzkie wnioski oraz odpowiednio udokumentowane wnioski własne ZW/ZO,  kierowane są  do Prezydium Zarządu Głównego SE i RP.  Przekazane wnioski podlegają ostatecznej weryfikacji  w  Zespole ds. OPP , który na posiedzeniu w składzie 3 członków, potwierdza spełnienie wymogów formalnych,  dołącza swoją opinię i przekazuje na najbliższe posiedzenie Prezydium Zarządu Głównego SE i RP do  zatwierdzenia.
     

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony