OCHRONA DANYCH

DANE OSOBOWE PRZETWARZANE W TRYBIE DODO W KWP w Bydgoszczy

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U z 2019 r., poz.125) dalej „ustawa wdrażająca dyrektywę 2016/680”,

dochowując warunków w niej zawartych informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest:
  • Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wlkp. 7, 85-090 Bydgoszcz, z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa);
 2. inspektorem ochrony danych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy jest:
 3. Cel przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
 4. W KWP w Bydgoszczy dane osobowe przetwarza się w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
   
 5. Prawa osób, których dane są przetwarzane zgodnie z ustawą wdrażającą dyrektywę 2016/680:
  • prawo wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania jej danych osobowych,
  • dane kontaktowe Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl,
  • prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Autor:
Publikacja: sierż. Szymon Tworowski

Powrót na górę strony