Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-1-23

Data publikacji 18.01.2023

Przygotowanie i dostarczanie posiłków całodziennych dla osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych w KPP w Aleksandrowie Kujawskim oraz w KPP w Mogilnie

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/717221

Autor:
Publikacja: Anna Grzebyta

Powrót na górę strony