Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-97-23

Data publikacji 25.10.2023

Usługa odbioru odpadów komunalnych z jednostek Policji województwa kujawsko-pomorskiego

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia . 

 OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platformę pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/837577

Autor: Anna Wiszniewska
Publikacja: Anna Wiszniewska

Powrót na górę strony