Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-105-23

Data publikacji 06.11.2023

Usługa przeglądu technicznego, adiustacji i napraw urządzeń do pomiaru zawartości substancji narkotykowych Drager Drug Test 5000

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane
z postępowaniem o udzielenie zamówienia . 

 OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platformę pod adresem:https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/842979

Autor: Anna Wiszniewska
Publikacja: Anna Wiszniewska

Powrót na górę strony