Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-109-23

Data publikacji 16.11.2023

Dostawa mebli metalowych

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia . 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platformę pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/849077

Autor: Anna Grzebyta
Publikacja: Anna Grzebyta

Powrót na górę strony