ZOSTAŃ KIMŚ WYJĄTKOWYM

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • Obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 • Korzystający z pełni praw publicznych.
 • Posiadający co najmniej średnie wykształcenie.
 • Posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 • Infografika - profil kandydata

  

 •  
 • infografika - profil kandydata
 •  
 

SKŁADANIE DOKUMENTÓW
Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się w z chwilą złożenia
przez kandydata do służby w Policji następujących dokumentów

 • Podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata.
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (tylko część A i B). Pobierz plik.
 • Kserokopie dokumentów (nie odpisy) potwierdzających posiadane wykształcenie oraz umiejętności (oryginały do wglądu).
 • Kserokopie świadectw pracy lub służby.
 • Dowód osobisty oraz książeczka wojskowa (do wglądu).
 • Infografika - etapy postępowania kwalifikacyjnego

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 

ETAPY POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
W STOSUNKU DO KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • Ocena złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności i kompletności z wymogami zawartymi w ogłoszeniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.
 • Spotkanie organizacyjne m.in. w celu przedstawienia wszystkich etapów postępowania oraz przekazania skierowania na dwa pierwsze etapy tj. test wiedzy i test sprawności fizycznej.
 • Sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym.
 • Test wiedzy z zakresu funkcjonowania Policji. 
 • Test sprawności fizycznej.
 • Test psychologiczny.
 • Rozmowa kwalifikacyjna.
 • Ustalenie przez komisję lekarską  zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji.
 • Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych - POBIERZ - ankieta bezpieczeństwa osobowego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie  Ministra Spraw  Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 ze zm.).

 

BLIŻSZYCH  INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY ZESPOŁU  DS. DOBORU I REZERWY KADROWEJ WYDZIAŁU KADR I SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BYDGOSZCZY NR KONTAKTOWE:

 • 47 751 54 53,
 • 47 751 54 05,
 • 47 751 53 94,
 • 47 751 52 48,
 • 47 751 11 11,

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONACH:

Autor:
Publikacja:

Powrót na górę strony