ZOSTAŃ KIMŚ WYJĄTKOWYM

DOBÓR DO SŁUŻBY W POLICJI
Zasady obowiązujące od 12.01.2022 r.

Informujemy o rozpoczęciu procedury doboru kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Przyjęcia do służby w Policji w 2022 roku planowane są w następujących jednostkach:

 • komendach powiatowych/miejskich Policji województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy.

 TERMINY PRZYJĘĆ W 2022 ROKU:

7 marca,
14 czerwca,
2 sierpnia,
19 września,
21 listopada,
29 grudnia.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • infografika - profil kandydata

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • posiadający co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
 • w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
 • Infografika - profil kandydata

Osoby podlegające rejestracji i kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Jeśli kandydat posiada tatuaż: Zgodnie z rozdziałem I pkt. 2 załącznika do Zarządzenia nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 18) „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia
lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6. widocznego tatuażu”.

WYCIĄG Z REGULAMINU MUSZTRY W POLICJI:
"Pkt 7 W przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia.

Pkt 8 Odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów.

Pkt 9 Przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa".

 

PREFERENCJE Z TYTUŁU WYKSZTAŁCENIA

 • Wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub równorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne takie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami.
  10 punktów
 • Tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny.
  8 punktów
 • Tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny.
  7 punktów
 • Wykształcenie średnie, średnie branżowe – ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.
  7 punktów

PREFERENCJE Z TYTUŁU UMIEJĘTNOŚCI

 • Tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r.  o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459)
  6 punktów
 • Uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 612)
  6 punktów
 • Certyfikaty poświadczające kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych
  6 punktów
 • Prawo jazdy kategorii „A”
  5 punktów
 • Prawo jazdy kategorii „C”
  5 punktów
 • Prawo jazdy kategorii „C+E”
  5 punktów
 • Uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1084 oraz z 2021 r. poz. 2490)
  5 punktów
 • Uprawnienia ratownika wodnego
  5 punktów
 • Uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460 oraz z 2019 r. poz. 1531)
  5 punktów
 • Uprawnienia instruktora sportów walki (np. zapasy, judo, karate, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych
  4 punkty
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie z załącznikiem nr 13
  4 punkty
 • Dokument potwierdzający stopień znajomości kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 – zgodnie  z załącznikiem nr 13
  2 punkty  

 

 

 • Plakat - Zostań kimś wyjątkowym - Kontrterrorysta

   

 • Plakat - Zostań kimś wyjątkowym - Policjant kompanii reprezentacyjnej

   

 • Infografika - etapy postępowania

   

 

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI
POWINNY ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, ze wskazaniem jednostki preferowanej przez kandydata,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby ( tylko część A i B ),
 • Link: BIP - Rekrutacja do służby w Policji
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności przydatne do służby w Policji (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • kserokopia książeczki wojskowej (z wpisem potwierdzającym przeniesienie do rezerwy) lub inne dokumenty potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.
 • Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego dostępne
 • są na stronie internetowej Komendy Głównej Policji www.policja.gov.pl Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl oraz można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej /miejskiej. Link: BIP - Rekrutacja do służby w Policji
 • Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w jednostce Policji wskazanej przez pracownika Zespołu ds. doboru w terminie wyznaczonym w trakcie postępowania kwalifikacyjnego. Link: BIP - Rekrutacja do służby w Policji
 • Infografika - etapy postępowania kwalifikacyjnego

Dokumenty przyjmowane są wyłącznie w komórkach kadrowych komend miejskich i powiatowych Policji na terenie województwa kujawsko – pomorskiego, w godzinach ich urzędowania. Kandydaci powinni składać komplet aplikacyjny w komendzie miejskiej lub powiatowej Policji najbliższej miejsca zamieszkania.

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Oddziale Prewencji Policji w Bydgoszczy dokumenty składają w Komendzie Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
KONTAKT w sprawie rekrutacji do służby w Policji:
numery telefonów: 47 751 11 11, 47 751 52 48, 47 751 52 49, 47 751 54 05, 47 751 54 53
numer faksu: 47 751 52 44, e-mail: kadry-dobor@bg.policja.gov.pl

 

 

 • Plakat - Zostań kimś wyjątkowym - Policjant Wydziału Ruchu Drogowego
   
 • Plakat - Zostań kimś wyjątkowym - Policjantka Wydziału Ruchu Drogowego
   
 • Plakat - Zostań kimś wyjątkowym - Kontrterrorysta

   

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA UZYSKAĆ

 

 

UWAGA KANDYDACI

 

Dokumenty niekompletne bądź nadesłane pocztą, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwestionariuszu osobowym oraz niepoddanie się przez kandydata przewidzianym w postępowaniu kwalifikacyjnym czynnościom lub etapom tego postępowania skutkuje odstąpieniem od prowadzenia procedury kwalifikacyjnej do służby w Policji.

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy podejmuje decyzje o przyjęciu kandydatów znajdujących się na liście rankingowej do konkretnych komend miejskich, powiatowych, oddziału prewencji Policji na podstawie limitu miejsc, łącznej liczby uzyskanych punktów przez kandydata oraz aktualnego stanu etatowo-kadrowego jednostek Policji w garnizonie kujawsko-pomorskim.

 

Autor:
Publikacja:

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony