System zarządzania

System zarządzania

Pierwsze wydanie Księgi Jakości oraz podstawy systemu zarządzania jakością opracowano w 2004 r. Wdrożony system oparto na wymaganiach normy PN-EN ISO/IEC 17025. Dokument ten składał się z trzech głównych elementów:

I - opisu wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością,
II - Zakresu działania LK zawierającego szczegółowe wytyczne Naczelnika LK, dotyczące organizacji pracy Laboratorium,
III - Procedur badawczych obowiązujących w LK KWP w Bydgoszczy.

Dwie pierwsze części Księgi Zarządzania Jakością zostały zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy, a trzecią zatwierdził Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP w Warszawie.

Sformułowano wówczas Politykę Jakości, której elementy informowały o celach (zadaniach) Laboratorium oraz sposobach ich realizacji.

Co raz lepsze poznawanie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz zwiększanie świadomości personelu dotyczące ważności postaw jakościowych powodowały ciągłe doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością. Wprowadzane zmiany związane były z dostosowywaniem funkcjonowania Laboratorium do wymagań przedmiotowej normy oraz zmieniającego się prawa. Dowodem na jego ewolucję są kolejne wydania Księgi Jakości, Polityk Jakości, procedur systemowych oraz kolejne wydania już obowiązujących procedur badawczych, jak i włączanie nowych.

Decyzją Naczelnika LK KWP w Bydgoszczy, w 2011 roku został powołany Zespół ds. zarządzania jakością, który opracował kolejne wydania dokumentacji korzystając z doświadczenia akredytowanych jednostek: Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego oraz Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Stołecznej Policji (obie w Warszawie) i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
W związku z Decyzją Ramową Rady UE nr 2009/905/WSiSW w sprawie akredytacji dostawców usług kryminalistycznych wykonujących badania w zakresie identyfikacji daktyloskopijnej oraz badań genetycznych Laboratorium objęte zostało obowiązkową akredytacją (obszar regulowany).

W maju 2011 roku opracowano VI wydanie Księgi Zarządzania Jakością, której układ oparto na normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Starając się spełnić wymagania przedmiotowej normy oraz Polskiego Centrum Akredytacji dokonano daleko idących zmian w systemie zarządzania Laboratorium.

Na planowanym Przeglądzie Zarządzania, który przeprowadził I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji, podsumowano i oceniono dotychczasowe działania Laboratorium oraz ustalono priorytety działań na rok 2012 i cele jakościowe. W wyniku tego przeglądu zdecydowano, iż Laboratorium jest przygotowane do rozpoczęcia procesu akredytacji.

27 września 2012 r. Laboratorium złożyło wniosek do Polskiego Centrum Akredytacji o rozpoczęcie procesu oceny kompetencji technicznych do wykonywania badań w zakresie identyfikacji daktyloskopijnej.

W wyniku przeprowadzonej oceny Polskie Centrum Akredytacji potwierdziło zgodność wdrożonego systemu zarządzania Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Bydgoszczy z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i uznało kompetencje techniczne do wykonywania badań, czego dowodem było przekazanie certyfikatu akredytacji nr AB 1458. Ówczesny zakres akredytacji obejmował badania identyfikacyjne odwzorowań linii papilarnych palców i dłoni.

Tym samym tut. Laboratorium dołączyło do elitarnej grupy europejskich laboratoriów spełniających wymagania Decyzji Ramowej Rady UE nr 2009/905/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r.

Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (poza akredytowaną „Identyfikacją daktyloskopijną”) posiadało jeszcze 9 procedur badawczych:

  • „Identyfikacja traseologiczna”
  • „Badania oznaczeń identyfikacyjnych”
  • „Badania śladów mechanoskopijnych”
  • „Badania rękopisów”
  • „Rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego”
  • „Badania elementów i podzespołów pojazdów”
  • „Analiza ilościowa delta-9-tetrahydrokannabinolu metodą chromatografii gazowej”
  • „Analiza ilościowa siarczanu (VI) amfetaminy metodą chromatografii gazowej”
  • „Badania krwi na zawartość etanolu techniką chromatografii gazowej typu head-space”.

W 2015 r. Laboratorium wystąpiło do Polskiego Centrum Akredytacji o rozszerzenie zakresu akredytacji o badania wizualizacyjne śladów linii papilarnych oraz badania traseologiczne. W wyniku przeprowadzonej oceny, auditorzy polskiej jednostki akredytującej potwierdzili kompetencje personelu Laboratorium do przeprowadzania powyższych badań. Bydgoskie Laboratorium, jako pierwsze laboratorium wojewódzkie, otrzymało pełną akredytację na badania daktyloskopijne i dodatkowo jest jednym z czterech laboratoriów w Polsce posiadających potwierdzone kompetencje do wykonywania badań traseologicznych.

Aktualny zakres akredytacji, wraz ze wskazaniem obowiązujących procedur badawczych, dostępny jest na stronie PCA (tutaj).

 

Polityka jakości 2020 rok Certyfikat akredytacji 2019
Polityka jakości z dnia 06.02.2024 r.

Certyfikat akredytacji 1458

 

Działania podejmowane na rzecz usprawnienia pracy Laboratorium, w tym obsługi Klientów, są w dużej mierze konsekwencją prowadzonych badań ankietowych, dotyczących m.in. stopnia zadowolenia Klientów ze świadczonych usług. Wyniki takich analiz służą kierownictwu Laboratorium do oceny oraz podejmowania bieżących decyzji w sprawach dotyczących organizacji i funkcjonowania Laboratorium Kryminalistycznego w Bydgoszczy.

Ankieta dostępna jest zarówno w wersji drukowanej (w sekretariacie LK), jak i na stronie podmiotowej kujawsko-pomorskiej Policji. Po wypełnieniu ankietę prosimy przesłać pocztą lub złożyć w sekretariacie wydziału, bądź przesłać elektronicznie na adres: laboratorium@bg.policja.gov.pl .

Autor: Kierownik ds. Zarządzania Jakością LK KWP w Bydgoszczy podkom. mgr inż. Marcin Piasecki
Publikacja: st. sierż. Szymon Tworowski

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony