Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-34-23

Data publikacji 15.05.2023

Dostawa testów do wstępnej identyfikacji środków odurzających w organizmie człowieka.

Niniejsza strona internetowa jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia . 

OFERTĘ w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez platformę pod adresem:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/766955

Autor: Anna Grzebyta
Publikacja: Anna Grzebyta

Powrót na górę strony