Zakres działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy
jest organem administracji rządowej na obszarze województwa, działający w imieniu Wojewody oraz własnym. Jest odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
W granicach swoich zadań Policja wykonuje między innymi czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe w celu: 

  • rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, przestępstw skarbowych i wykroczeń;
  • poszukiwania osób ukrywających się, np. przed policją, prokuraturą, sądami oraz
  • poszukiwania osób zaginionych. 

Policja wykonuje również czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie określonym w ustawach.

Komendant Wojewódzki Policji, w zakresach ustalonych przepisami, podlega Komendantowi Głównemu Policji oraz Wojewodzie.

Komendanta Wojewódzkiego Policji powołuje i odwołuje minister MSWiA na wniosek Komendanta Głównego Policji, złożony po zasięgnięciu opinii Wojewody.

Komendant Wojewódzki Policji wykonuje swoje zadania przy pomocy podległej Komendy Wojewódzkiej Policji.

Komendant Wojewódzki Policji jest szefem wszystkich policjantów na terenie swojego działania, zarządza i nadzoruję policją na terenie województwa i koordynuje funkcjonowanie podległych mu jednostek Policji na terenie województwa. 

Komendant Wojewódzki Policji składa roczne sprawozdania ze swojej działalności, a także informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego. Jest zobowiązany współdziałać z Biurem Nadzoru Wewnętrznego w zakresie realizacji jego zadań.

Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych, np. wydziałów w komendzie oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Wojewódzkiej Policji. 

Strukturę organizacyjną Komendy oraz szczegółowe informacje na temat zadań np. wydziałów w komendzie znajdziesz na stronie internetowej, BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy (link do strony).

W Komendzie Wojewódzkiej Policji prowadzona jest strona internetowa (link do strony) oraz strona BIP (link do strony).

W Komendzie Wojewódzkiej Policji możesz złożyć skargę, wniosek (link do strony) lub petycję (link do strony).

Jeśli jesteś pokrzywdzonym lub świadkiem przestępstwa lub wykroczenia, udaj się do najbliższej jednostki Policji lub zadzwoń pod numer alarmowy 112.

 

 

Film Zakres działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - nagranie wideo dla osób posługujących się językiem migowym

Pobierz plik Zakres działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - nagranie wideo dla osób posługujących się językiem migowym (format mp4 - rozmiar 28.94 MB)


 

 

 

Powrót na górę strony