Policja radzi

Policja Kujawsko-Pomorska

STOP PRZEMOCY W RODZINIE - informator

Data publikacji 18.09.2015

Z dniem 1 stycznia 2023 r. zgodnie z uchwałą Rady Ministrów obowiązuje Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023

Został on dostosowany do obowiązujących przepisów prawa z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także nałożył nowe zadania do realizacji zarówno na szczeblu administracji rządowej jak i samorządowej.

Jako priorytet wskazane zostały do realizacji cztery obszary:

 1. Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna.
  obszar kierowany do ogółu społeczeństwa, w tym do osób i rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie.
 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
  obszar kierowany do osób dotkniętych przemocą w rodzinie (w tym do: kobiet, mężczyzn, dzieci, współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych, osób niepełnosprawnych lub osób niesamodzielnych), jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się ochroną i pomocą osobom dotkniętym przemocą.
 3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
  obszar kierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie, jak również do właściwych służb lub podmiotów zajmujących się oddziaływaniem na osoby stosujące przemoc.
 4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  obszar kierowany do przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
   

W każdym z obszarów wskazano kierunki i rodzaje działań do realizacji, a także zostali wyznaczeni realizatorzy, w tym również Policja.


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM
- PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.


Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Autor: kom. Monika Herman, Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy
Publikacja: Piotr Pawlaczyk

Powrót na górę strony