Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-7-23

Data publikacji 13.03.2023

Dostawa oprogramowania specjalistycznego (informatyka śledcza)

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektornicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) wyłącznie poprzez Platformę pod adresem:

https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/740054

 

Autor:
Publikacja: Marta Zagrodnik

Powrót na górę strony