Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-33-23

Data publikacji 17.05.2023

Usługi medyczne z zakresu medycyny pracy wykonywane na rzecz policjantów i pracowników Policji

Niniejsza strona internetowa jest sroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

OFERTĘ składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. przez platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/768011

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony