Postępowania przetargowe powyżej 130000 zł

SZPiFP-69-22

Data publikacji 13.06.2022

Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Wymiana – dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym w budynku E Komendy Miejskiej Policji w Włocławku”.

Niniejsza strona jest stroną prowadzonego postępowania oraz stroną, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia. 

 

Ofertę w nieniejszym postępowaniu składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym wyłącznie przez Platformę pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/626453

Autor: Agnieszka Krotoszyńska
Publikacja: Agnieszka Krotoszyńska

Powrót na górę strony